Privacyverklaring

1. Inleiding
Speelbank.be hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de types van persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de vermelde doeleinden;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
VVSG, Speelbank.be, Bischoffsheimlaan 1-8, info@speelbank.be

2. Waarom verwerkt speelbank.be persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • toekennen en beheren van een toegangscode;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het deelnemen aan wedstrijden;
 • de rechtsgrond voor deze verwerkingen is ofwel een overeenkomst, ofwel een toestemming, ofwel een wettelijke of reglementaire bepaling (o.a. vzw-regelgeving…).

3. Welke gegevens verwerkt speelbank.be?
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en verder verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam;
 • contactgegevens: e-mail, organisatie, functie bij het inzenden van een speelactiviteit of speelhoek
 • contactgegevens: e-mail, organisatie, functie, telefoonnummer en adres bij wedstrijden;

4. Andere gegevens die je aan de speelbank.be geeft
Gegevens over wat je interesseert op basis van wat je consulteert op onze website: IP-adres, e-mail, informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat jouw browser bewaart als je op vvsg.be surft. Andere pagina's op deze website kunnen de informatie in het bestand opvragen. Zo onthouden we bijvoorbeeld of je cookies accepteerde. Anders zou je altijd opnieuw de vraag krijgen om cookies te accepteren of te weigeren.

Welke cookies gebruiken we op speelbank.be?

 • Session cookies: om de (ingelogde) gebruiker te herkennen voor de duurtijd van de browser sessie
 • Google Analytics cookies: om gebruikersstatistieken te maken

Beheer van cookies
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Je kunt ook op elk moment de geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat. Ga hiervoor naar het menu 'Instellingen' of 'Opties' van je browser en duid in het tabblad 'Privacy' de juiste instellingen aan voor het gebruik van cookies.

5. Waarvoor gebruikt speelbank.be je gegevens?
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen;

 • om je toegang te kunnen verlenen tot het afgeschermde deel van de website
 • om te kunnen deelnemen aan wedstrijd
 • om onze nieuwsbrief te ontvangen
 • om analyses te maken van gebruikerssgedrag in google analytics

6. Verstrekking aan derden
Wij beschermen jouw gegevens zo goed mogelijk en stellen ze slechts ter beschikking van derden in uitvoering van een wettelijke verplichting. 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven d.m.v. Mailchimp.
 • het embedden van video's via Youtube en Vimeo.

7. Gerechtvaardigde belangen
Speelbank.be kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor haar gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld:

 • om onze diensten en de inhoud van onze websites en apps te analyseren en te verbeteren.
 • om je op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over onze diensten.
 • voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

8. Bewaartermijn
We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of niet langer dan de wet voorschrijft.

 • persoonlijke identiteitsgegevens: voor de duur van het lidmaatschap of zolang de uitvoering van de overeenkomst dit vereist;
 • contactgegevens: voor de duur van de overeenkomst (lidmaatschap) of zolang de uitvoering van de overeenkomst dit vereist;
 • contactgegevens die doorgegeven worden bij de verkiezing “inzending van het jaar” worden verwijderd na de wedstrijd en voor geen andere doeleinden gebruikt.

9. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen elke onrechtmatige verwerking.

 • alle personen die namens ons van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • we beschermen onze systemen tegen malware.
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Jouw gegevens, jouw rechten
Je hebt zeggenschap over hoe wij jouw persoonsgegevensgebruiken. Dit kan op volgende wijze:

 • je kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
 • je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in jouw persoonsgegevens.
 • je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over jou hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij  jouw persoonsgegevens gebruiken.
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens naar een externe partij te sturen.
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming op elke moment in te trekken.
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van jouw persoonsgegevens.

Speelbank.be vertrouwt erop dat je ervoor zorgt dat jouw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken jou ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in jouw persoonsgegevens door contact op te nemen op info@speelbank.be.

Wij reageren zo spoedig mogelijk; in ieder geval binnen 30 dagen.

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (indien mogelijk) van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Speelbank.be zal deze vraag zo snel mogelijk -maar zeker binnen de 30 dagen- positief beantwoorden en opvolgen. Een aanvraag om uit de database te worden verwijderd, kun je richten aan info@speelbank.be. Deze aanvraag moet je niet motiveren.

11. Uitschrijven uit Speelbank.be-database en nieuwsbrief
Je hebt op elk moment het recht om uit onze database te worden verwijderd. Speelbank.be zal deze vraag zo snel mogelijk -maar zeker binnen de 30 dagen- positief beantwoorden en opvolgen. Een aanvraag om uit de database te worden verwijderd, kun je richten aan info@speelbank.be. Deze aanvraag moet je niet motiveren.

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Deze uitschrijving gebeurt automatisch.

12. Intellectuele eigendom 
De informatie van speelbank.be (waaronder teksten, afbeeldingen, video’s, gegevens, software, namen, domeinnamen, merken en logos) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om ze te verspreiden, te wijzigen, te publiceren of over te dragen aan derden voor commercieel gebruik. Hiertoe is schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Speelbank.be noodzakelijk (info@speelbank.be). Speelbank.be en haar medewerkers respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden alvorens hun informatie publiekelijk te verspreiden. 

13. Gebruik van foto’s en video’s op speelbank.be
Speelbank.be vraagt uitdrukkelijk bij iedere inzending van een foto of video waar een kind herkenbaar op staat of de inzender de toestemming heeft van de ouder(s) of voogd om deze te publiceren op speelbank.be. Speelbank.be vindt de privacy van kinderen erg belangrijk. Indien je de ouder of voogd bent van het kind dat op een foto staat gepubliceerd op speelbank.be, en je hebt hiervoor geen toestemming gegeven of je wil deze herroepen kan je dit melden aan info@vvsg.be. Wij verwijderen deze foto of video dan binnen de 5 werkdagen.

14. Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij dat je hierover direct contact met ons opneemt. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

15. Wijziging privacyverklaring
Toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Bekijk deze privacyverklaring af en toe opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de site ga je akkoord met onze cookie policy.